การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพ จะประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ดังนี้

1.    การเข้าร่วมปฐมนิเทศ การฝึกอบรมเสริมทักษะก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  สัมมนาระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการปัจฉิมนิเทศ

2.    เวลาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจะต้องมีจำนวนชั่วโมงไม่น้อยกว่าตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

3.    การประเมินผลโดยผู้ดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งจะต้องได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

4.    ข้อมูลจากอาจารย์นิเทศก์

5.    ภาคนิพนธ์ หรือรายงานกิจกรรม

 

ผลการประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ตามข้อบังคับสภาการฝึกหัดครูว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา กำหนดให้ใช้สัญลักษณ์เป็นค่าระดับคะแนนแสดงผลการประเมิน 3 ระดับคือ

 

1.   ผย / EP  หมายความว่า  ผลการประเมินผ่านยอดเยี่ยม

2.       / P      หมายความว่า  ผลการประเมินผ่าน

3.      / NP   หมายความว่า  ผลการประเมินไม่ผ่าน

บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์นิเทศก์

อาจารย์นิเทศก์  คือ  บุคลากรที่สถาบันได้แต่งตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่และรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1.    ประสานงานระหว่างศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะฯกับหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสถานประกอบการ

2.    ให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำนักศึกษาในการปฏิบัติตนระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

3.    ให้การนิเทศก์นักศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย

4.    ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึษาตามแบบฟอร์มแล้วนำส่งศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

5.    ร่วมจัดปฐมนิเทศก์ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ,  เข้าร่วมการสัมมนาระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปัจฉิมนิเทศก์หลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

6.    รวบรวมเอกสารต่าง เช่น สมุดบันทึกการฝึกงาน,ใบลงเวลาการปฏิบัติงาน,ภาคนิพนธ์ หรือรายงานกิจกรรม,ใบประเมินผลของผู้ดูแลการฝึกงาน  และหนังสือส่งตัวกลับ  นำส่งให้ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามเวลาที่กำหนด

บทบาทและหน้าที่ผู้ดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ในสถานที่ประกอบการ

ผู้ดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คือบุคลากรที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานหรือสถานประกอบกร เพื่อทำหน้าที่ดังต่อไปนี้

1.    ให้คำแนะนำแก่นักศึกษาในการปฏิบัติงาน

2.    ควบคุม ดูแลการทำงานของนักศึกษา

3.    ปรึกษาหารือกับอาจารย์นิเทศก์ เมื่อนักศึกษามีปัญหาและร่วมกันวางแผนแก้ไขและปรับปรุงรายการปฏิบัตืงานของนักศึกษา

4.    ตรวจบันทึกการทำงานของนักศึกษาและให้ข้อเสนอแนะ

5.    ประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาตาแบบฟอร์มการประเมินผล

6.    ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษากับทางสถาบัน